Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Giới thiệu: Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số  245 /QĐ-SKHCN   Quảng Trị, ngày  10  tháng  12  năm 2014 
                                            
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ liên ngành
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Trị

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh v/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh v/v ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ -UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy chế hoạt động của Tổ liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Xét đề nghị của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị;
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách thành viên Tổ liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Tổ liên ngành TBT) gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh; Thành viên Tổ liên ngành TBT; Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Bộ KH & CN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c)
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, TĐC.
GIÁM ĐỐC
 
 
Nguyễn Hữu Du
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ LIÊN NGÀNH VỀ TBT
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN ngày      /      /2014 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị)
 
STT Họ và tên Cơ quan Chức vụ Chức danh
trong Tổ
1 Nguyễn Văn Hùng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Phó Giám đốc Tổ trưởng
2 Lê Hồng Tiên Chi cục TC-ĐL-CL Phó Chi cục trưởng Tổ phó
3 Nguyễn Sĩ Hải Sở Tư pháp Chánh thanh tra Thành viên
4 Lê Ngọc Tại Sở Tài Chính Trưởng phòng TCDN Thành viên
5 Văn Đức Lợi Sở Xây dựng Trưởng phòng QLXDCB Thành viên
6 Lê Văn Trắc Sở Lao động thương binh và xã hội Phụ trách phòng Việc làm - An toàn lao động Thành viên
7 Nguyễn Quang Vượng Sở Thông tin và Truyền thông PTP Kế hoạch - TC Thành viên
8 Nguyễn Đình Trâm Sở Công thương PTP. XK&HNKT Thành viên
9 Trần Công Tình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Khoa học kỹ thuật Thành viên
10 Võ Văn Dũng Sở Tài nguyên và Môi trường Phó CCT Chi cục BVMT Thành viên
11 Mai Năm Sở Y tế TP. Kế hoạch Thành viên
12 Hồ Văn Hoan Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. NV Du lịch Thành viên
13 Lê Văn Chung Sở Giao thông vận tải PTP. Kỹ thuật - Thẩm định Thành viên
14 Thái Thị Khuyến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị Trưởng phòng HC-TH
Văn phòng TBT Quảng Trị
Thư ký
 
Mạng lưới TBT Việt Nam
+ TBT Việt Nam
+ TBT Bộ LĐTBXH
+ TBT Bộ Y Tế
+ TBTB Bộ GTVT
+ TBT Bộ xây dựng
+ TBT Bộ Tài nguyên môi trường
+ Văn phòng SPS Việt Nam
+ World Trade Organization
+ External Trade - Export Helpdesk
+ New Approach Standardisation in the Internal Market
Thống kê truy cập
3
3
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này